Oudercomité

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Oudercomité

Oudercomité SBS De Schakel 2021-2025 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Samenstelling oudercomité:

 

Voorzitter: Raisa Halmagean

Secretaris: Silke Van Damme

Penningmeester: Ann De Keukeleire

Actieve leden: Sven Vanlandschoot

                          Maaike Gerlo

                          Nicky Vermeulen

                          Koen Mannaert

                          Sofie De Beul

                          Els De Brandt

                          Glenn Peelman

                          Maggy De Proft

De zittingsperiode van het bestuur van het oudercomité "SBS De Schakel" begint in mei 2021 en loopt tot mei 2025.

Wij zijn een groep enthousiaste ouders die gemiddeld elke maand vergaderen in de refter van de school samen met de directie en leerkrachten over het wel en wee op school. Zorg voor de kinderen, de school en onderwijs staan centraal. Het oudercomité speelt daarin een ondersteunende functie.

 

Het bestuur van het oudercomité kan rekenen op de helpende hand van ouders, grootouders en sympathisanten.

Zonder deze vrijwilligers is er geen oudercomité en wij zijn dan ook voor iedere hulp, klein of groot, hen zeer dankbaar !

Wat doen wij ?

Wij organiseren jaarlijks enkele evenementen om onze werking te kunnen onderhouden.
Samen met de leerkrachten kijken wij waar we kunnen helpen in de ondersteuning inzake aankoop materiaal of hulp bij activiteiten (eerste schooldag, grootoudersfeest, Sint, kersthappening, schoolfeest, proclamatie...).

Geplande projecten: 

- taartenslag of koekenslag

- eetfestijn

- quiz of familiebingo

- paasontbijt

- ...

 

Jullie horen nog van ons !

 

 

 

Huishoudelijk reglement oudercomité SBS De Schakel 2021-2025

 

 

Dit huishoudelijk reglement wordt opgesteld om de doelstelling, de samenstelling en de werking van het oudercomité van de Stedelijke basisschool De Schakel vast te leggen.

 

1) Benaming

 

Onder de benaming "Oudercomité SBS De Schakel" wordt een feitelijke vereniging opgericht.

 

2) Zetel

 

De maatschappelijke zetel van het oudercomité is gevestigd op Molenberg 9, 9200 Baasrode.

 

3) Doelstelling

 

Onze basisdoelstelling is het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs - en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.

 

Om bovenstaande doelstelling te realiseren informeren wij alle ouders van de school over onze werking om hun betrokkenheid bij de school te vergroten, organiseren en ondersteunen wij samen met de directie en leerkrachten activiteiten voor de leerlingen.

 

4) Samenstelling

 

Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de Stedelijke basisschool De Schakel, alsook degene die de voogdij en/of pleegvoogdij uitoefent, kan zich kandidaat stellen voor het oudercomité.

 

Bij het begin van elk schooljaar is er een infomoment waarop de werking van het oudercomité wordt toegelicht en waarbij ouders/voogd zich kandidaat kunnen stellen als lid van het comité.

Het mandaat van het oudercomité is geldig voor 1 jaar en is hernieuwbaar bij het begin van elk schooljaar. Het mandaat eindigt wanneer het betrokkene lid geen kinderen meer heeft op de Stedelijke basisschool De Schakel.

 

4.1) Bestuurssamenstelling:

 

Het oudercomité verkiest op democratische wijze de bestuursleden: een voorzit(s)ter, een penningmeester en een secretaris. Iedereen binnen het oudercomité kan zich kandidaat stellen voor de functie van bestuurslid, indien er meer dan 1 kandidaat is, wordt er overgegaan tot een stemming.

 

Om belangenvermenging te vermijden kunnen bovenstaande functies niet gecumuleerd worden met een bestuursfunctie in de schoolraad.

 

De mandaten van de bestuursleden zijn geldig voor een periode van 4 jaar.

 

4.1.1) Voorzit(s)ter

 

De voorzit(s)ter waakt over de goede werking van het oudercomité. Hij/zij bereidt de agendapunten voor en leidt de vergadering. Hij/zij treedt op als woordvoerder van het oudercomité na overleg met alle leden. Hij/zij pleegt overleg met de directie.

 

4.1.2) Penningmeester

 

De penningmeester beheert de rekening van het oudercomité. Hij/zij houdt gedetailleerd alle inkomsten en uitgaven bij en bespreekt het budget met de directie en de andere bestuursleden.

Hij/zij geeft op elke vergadering een toelichting gegeven over de financiële toestand, op het einde van het schooljaar maakt hij/zij een financieel jaarverslag op.

 

4.1.3) Secretaris

 

De secretaris maakt het verslag van de vergadering op en bezorgt dit verslag aan alle leden, de directie en de leerkrachten.

 

4.2) Leden

 

Er wordt duidelijk omschreven engagement verwacht van de leden. Zij nemen minimaal 4 maal actief deel aan de vergaderingen. Zij nemen minimaal 4 maal deel aan activiteiten georganiseerd door het comité, waarvan 1 maal deelname aan een van volgende activiteiten; eetfestijn, quiz of schoolfeest.

 

 4.3) Uitzetting leden

 

Een uitzetting is mogelijk indien een lid handelingen uitvoert die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement of het oudercomité op onredelijke wijze benadeelt. Deze uitzetting gebeurt aan de hand van een stemming. Om geldig te kunnen stemmen dienst minstens de helft van de leden aanwezig te zijn. Een beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. De stemming gebeurt door middel van handopsteking tenzij er specifiek achter een geheime stemming gevraagd wordt

 

5) Vergaderingen

 

Het oudercomité vergadert minimum 7 keer per schooljaar.

 

De uitnodiging wordt 5 kalenderdagen voor de vergadering verstuurd.

 

De agenda wordt opgemaakt door de bestuursleden en tijdig aan alle leden bezorgd. Alle leden van het oudercomité alsook de directie kunnen bijkomende agendapunten indienen.

 

Indien een lid niet aanwezig kan zijn, dient hij/zij dit tijdig per mail/telefoon/persoonlijk mede te delen aan de voorzit(s)ter.

 

Van elke vergadering wordt door de secretaris een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt overgemaakt aan alle leden van het comité, directie en leerkrachten.

 

6) Besluitvorming

 

In alle vergaderingen wordt gestreefd naar een consensus. Wanneer geen consensus kan worden bereikt, wordt er tot een stemming overgegaan. Om geldig te kunnen stemmen dienst minstens de helft van de leden aanwezig te zijn. Een beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. De stemming gebeurt door middel van handopsteking tenzij er specifiek achter een geheime stemming gevraagd wordt.

 

7) Financiën

 

Het oudercomité staat in voor het verwerven van de financiële middelen die vereist zijn om haar werking en de organisatie van de activiteiten mogelijk te maken.

 

Het oudercomité heeft een eigen rekening waarbij de bestuursleden een volmacht hebben. Alle inkomsten en uitgaven worden bijgehouden door de penningmeester in een kasboek. Dit wordt op elke vergadering door penningmeester toegelicht.

 

De middelen die het oudercomité verwerft, worden besteed aan de werking van de school en dienen rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het opvoeding- en onderwijswelzijn van de leerlingen van de school.

 

Het oudercomité schenkt gelden aan de school voor verbruiksmateriaal(zonder materiële meerwaarde) en voor gebruiksgoederen(met materiële meerwaarde). De gelden die geschonken worden voor gebruiksgoederen worden ingeschreven in de stadsboekhouding. De stad wordt dan eigenaar van deze goederen en staat dan ook in voor het onderhoud, eventueel herstel en verzekering.

 

Bij het ontbreken van een doel voor de beschikbare gelden zorgen de bestuursleden in overleg met directie voor een zo voordelig mogelijke plaatsing van de voorradige gelden.

 

8) Verzekering

 

Activiteiten uitgeoefend door het oudercomité zijn erkend als schoolactiviteiten. Elk(nieuw) lid ondertekent de informatienota vrijwilligers van de stad Dendermonde en bezorgt dit aan de directie.

Hieronder de gegevens van de verzekeringspolissen die van toepassing zijn:

 

Burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger:

 

AXA Belgium, polisnummer 010730484190

 

Lichamelijke ongevallen van de vrijwilliger ingevolge de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar de activiteit:

 

AXA Belgium, polisnummer 010720214519

 

Rechtsbijstand:

 

AXA Belgium, polisnummer 010730484190

 

9) Communicatie

Het oudercomité is te contacteren op volgend e-mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De contactgegevens van het oudercomité worden in alle briefwisseling vermeld.

 

Het huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website van de school. Het oudercomité beschikt over een eigen rubriek op de website om over haar werking en activiteiten te communiceren.

 

10) Aanpassing huishoudelijk reglement

 

Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks, bij het begin van een nieuw schooljaar, aangepast waar nodig.