Zorg

De schakel naar jouw toekomst...

                                             GBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             gemeenteschool.baasrode@dendermonde.be - 052/34.59.11

Zorg

De zorgvisie van onze school

 

In onze school is er al een lange traditie om zorg aan te bieden aan kinderen die het nodig hebben. Zo werd de taakleerkracht al ingevoerd eind jaren ’70! Via een lange weg van verschillende stelsels die de zorg steeds beter moeten maken (GON, GOK, zorgverbreding, …) zijn we gekomen tot het M-decreet.

 

Wat houdt dit in?

 

De ‘M’ staat voor maatregelen en deze moeten er voor zorgen dat de leerlingen langer in het gewoon basisonderwijs kunnen blijven. Wij doen er dan ook alles aan om deze maatregelen voor onze zorgleerlingen toe te passen zodat een overstap naar het buitengewoon onderwijs niet nodig is. 

 

Onze zorgvisie is gebaseerd op het zorgcontinuüm (= doorlopend, aansluitend geheel van zorg).

 

                                    

 

Dit zorgcontinuüm bestaat uit verschillende fasen die doorlopen kunnen/moeten worden:

 

         Fase 0 = brede basiszorg: in deze fase zorgen wij er voor dat alle leerlingen gestimuleerd worden, zowel de leerlingen die zorg nodig hebben als de sterkere leerlingen. De leerkracht geeft extra uitleg en oefeningen aan de leerlingen die het nodig hebben en meer uitdagende leerstof aan sterkere leerlingen.

    

       Fase 1 = verhoogde zorg: in deze fase voorziet onze school in extra zorg onder de vorm van STICORDI-maatregelen. Dit woord staat voor STImulerende, COmpenserende, Remediërende en DIspenserende maatregelen.

  • Stimuleren = komen tot het bevorderen van de motivatie; de problemen van het kind moeten geaccepteerd en begrepen worden. Het is belangrijk dat alle betrokkenen weten dat er door deze ontwikkelingsstoornis bepaalde problemen zijn.
  • Compenseren = extra hulp aanbieden om de uitvoering te vergemakkelijken zoals gebruik van een computer, gehoorbeschermers voor de concentratie, rekenmateriaal,…
  • Remediëren = hierbij willen we proberen om de leerling naar een hoger niveau te brengen door aangepaste activiteiten aan te bieden. Vb. extra herhaling, pre-teaching,…
  • Dispenseren = de leerling wordt vrijgesteld van een aantal doelen of deze worden vervangen door gelijkwaardige doelen (alternatieven). Vb. het kind mag cijferen i.p.v. hoofdrekenen.

-     

       Fase 2 = uitbreiding van de zorg: als blijkt dat ondanks alle voorgaande maatregelen de problemen niet of nauwelijks verbeteren, wordt het CLB ingeschakeld. Samen met het CLB wordt een handelingsgericht traject opgestart. Het CLB voert een grondige analyse uit. Er wordt een individueel handelingsplan opgesteld. De resultaten worden besproken met het zorgteam en de ouders. Er kunnen dan ook externe hulpverleners worden ingeschakeld (logo, kiné, reva, psycholoog, …). Regelmatige opvolging en overleg zijn heel belangrijk.

 

       Fase 3 = individueel aangepast curriculum: als blijkt dat ondanks alle maatregelen en hulpmiddelen de leerling niet in staat is om de gewone leerstof van de klas te volgen, wordt er aparte, aangepaste leerstof voorzien (= individueel aangepast curriculum).

 

Voor leerlingen die zich in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm bevinden, kan onze school vanaf september 2017 een beroep doen op het ondersteuningsnetwerk. Dit zijn leerkrachten, tewerkgesteld in het buitengewoon onderwijs, die door hun expertise onze school kunnen ondersteunen en op die manier kwaliteitsvol kunnen omspringen met de leerlingen.

 

Onze leerlingen worden nauwgezet opgevolgd door het leerlingvolgsysteem, regelmatig overleg (MDO’s, ouderbesprekingen, …) en het digitaal platform waar observaties en besprekingen door alle leerkrachten kunnen bekeken worden, indien nodig.

 

Het zorgteam.