Ouderraad

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Ouderraad

Ouderraad SBS De Schakel 2021-2025 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Samenstelling ouderraad:

 

Voorzitter: Dirk Mauroo met afvaardiging in schoolraad

Secretaris: Maaike Gerlo met afvaardiging in schoolraad

Vertegenwoordigers ouders: Bram Verdoodt

                                                 Sofie De Beul met afvaardiging in schoolraad

                                                 Leslie Kashala met afvaardiging in schoolraad

Directeur: Bjorn Verheyden - aanwezig enkel op vraag van ouderraad

 

Huishoudelijk reglement ouderraad SBS De Schakel 2021-2025

1. Omkadering

 

1.1. Dit huishoudelijk reglement wordt opgesteld om de doelstelling, de samenstelling en de werking van de ouderraad van de Stedelijke basisschool De Schakel vast te leggen.

De ouderraad is een groep van geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school en die is samengesteld volgens de voorwaarden van het participatiedecreet. De ouderraad heeft wettelijk bepaalde rechten en plichten, en is een officieel onderdeel van de school. De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs en opvoedingswelzijn van de kinderen.

 

1.2. De maatschappelijke zetel van de ouderraad is gevestigd op Molenberg 9, 9200 Baasrode.

 

1.3. Het reglement is steeds opvraagbaar bij de leden van de ouderraad en wordt gepubliceerd op de website van de school.

 

2. Doelstelling

 

2.1. Vanuit de wetenschap dat participatie door ouders aan het schoolgebeuren de prestaties van de schoolgaande kinderen bevorderen, wil de ouderraad de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren vergroten en een brug slaan tussen de ouders en de school. Deze betrokkenheid kan zich vertalen op verschillende manieren, zoals bespreken van beleidsthema’s, organiseren van activiteiten (ook voor de ouders), …

 

3. Samenstelling

 

3.1. In het begin van elk schooljaar krijgen alle ouders een uitnodiging om naar de vergaderingen van de ouderraad te komen en wordt bekeken of er nieuwe kandidaten zijn om lid te worden van de ouderraad.

 

3.2. Voorwaarden om lid te worden van de ouderraad:

-          - ouder/voogd zijn van een kind op onze school

-          - het pedagogisch project van de school onderschrijven

-          - regelmatig naar de vergaderingen komen

-          - een positieve constructieve ingesteldheid hebben

 

3.3. Binnen de leden van de ouderraad wordt een voorzitter en een secretaris gekozen. De voorzitter roept de vergadering samen, bereidt de vergadering voor en leidt de vergadering. De secretaris maakt het verslag op.

 

3.4. Deze mandaten worden jaarlijks (stilzwijgend) vernieuwd. Wanneer er echter een kandidaat is die één van de mandaten ambieert, wordt in de maand mei binnen de ouderraad gestemd of er een nieuwe verkiezing komt. Bij negatieve uitslag komt er geen verkiezing. Na drie stilzwijgende verlengingen komt er sowieso een verkiezing.

 

3.5. Deze mandaten nemen sowieso een einde wanneer de ouder geen kinderen meer heeft op de school. Er wordt dan intern een nieuwe voorzitter, secretaris gekozen, die het nog lopende mandaat overneemt.

Ieder lid kan ten allen tijden uit de ouderraad stappen mits kennisgeving aan de voorzitter zodat de ledenlijst kan aangepast worden.

 

3.6. experten

Indien nodig kan de ouderraad een specialist ter zake uitnodigen om over een bepaald thema meer duiding te geven en eventueel adviezen te formuleren.

 

4. Werking ouderraad

 

4.1. De voorzitter roept de ouderraad bijeen wanneer overleg gevraagd wordt vanuit de inrichtende macht of de directie, of wanneer er voldoende agendapunten zijn. De datum van de vergadering wordt bepaald via doodle. De vergadering vindt plaats op de dag waarop de meeste leden aanwezig kunnen zijn. De voorzitter bevestigt aan ieder lid de datum van de vergadering.

 

4.2. De voorzitter stelt voor elke bijeenkomst een voorlopige agenda op. Wie agendapunten wil aanbrengen op de vergadering, laat dit weten aan de voorzitter.  De voorzitter verstuurt een definitieve agenda 5 dagen voor de vergadering. Op die manier is er voldoende tijd om agendapunten voor te bereiden.

 

4.3. De secretaris neemt verslag tijdens de vergadering. Hij behoudt daarbij de anonimiteit van iedereen. Het verslag wordt door de voorzitter aan alle leden van de ouderraad en de directie bezorgd. De directie brengt de leerkrachten op de hoogte.

 

4.4. De ouderraad vaardigt 4 ouders af voor vertegenwoordiging in de schoolraad waar ze de standpunten van de ouderraad zullen verdedigen. De afgevaardigde ouders koppelen terug naar de ouderraad op de volgende bijeenkomst, of bij dringendheid brengen ze de voorzitter op de hoogte.

Om belangenvermenging te vermijden, zijn er enkele onverenigbaarheden: een ouder die zelf of wiens echtgenoot deel uitmaakt van het schoolbestuur van de instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad. Een ouder die zelf of wiens echtgenoot personeelslid is van de instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.

 

4.5. Ieder lid van de ouderraad mag zich kandidaat stellen om de ouders in de schoolraad te vertegenwoordigen. Binnen de ouderraad wordt beslist wie afgevaardigd wordt. Indien het aantal kandidaten het aantal af te vaardigen ouders overschrijdt, wordt er schriftelijk en geheim gestemd. De ouders die niet worden verkozen, worden plaatsvervanger in de volgorde bepaald door de kiesuitslag. Het mandaat van afgevaardigde ouder geldt voor 4 jaar, maar neemt een einde wanneer de ouder geen kind meer heeft op de school. In dat geval kan een plaatsvervanger de vrijgekomen plaats innemen.

 

4.6. De ouderraad heeft recht op informatie en inzage in documenten om haar overlegbevoegdheid naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarvoor zal de inrichtende macht en/of de schooldirectie de nodige documentatie ter beschikking stellen en ook de vragen naar overleg op tijd aan de voorzitter van de ouderraad bezorgen.

 

4.7. Op haar beurt heeft de ouderraad een informatie- en communicatieplicht naar haar achterban, de ouders. Daarvoor kan de ouderraad gebruik maken van de bestaande communicatiekanalen van de school (via de boekentassen, website, e-mail, …), naast eventuele andere kanalen van de ouderraad.

 

4.8. De ouderraad kan op vraag van de schoolraad, maar ook op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden opgesomd in artikel 21 van het Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. Het schoolbestuur geeft na ontvangst van dit advies binnen dertig kalenderdagen een met redenen omkleed antwoord. Elk desbetreffend advies van de ouderraad wordt ter informatie bezorgd aan de overige vermelde raden en de schoolraad.

 

4.9. Het is niet de bedoeling van een ouderraad om een forum te zijn waar individuele dossiers besproken worden.

 

5. Ontbinding van de ouderraad

 

5.1. De voorzitter brengt de inrichtende macht en de ouders op de hoogte van de ontbinding van de ouderraad. De afvaardiging van ouders naar de schoolraad blijft ongewijzigd.

 

6. Geschillenregeling

 

6.1. Een lid kan uit de ouderraad gezet worden wanneer de persoon het huishoudelijk reglement in zijn totaliteit niet respecteert.

 

7. Contactgegevens

 

7.1. De ouderraad is te contacteren via e-mail naar de personen die er deel van uitmaken.

 

7.2. Volgende personen nemen een mandaat (dat geldt tot maart 2025) op binnen de oudervereniging:

 

tot voorzitter:

Dirk Mauroo

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

tot secretaris:

Maaike Gerlo

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

7.3. Afvaardiging van de ouderraad voor de schoolraad werd bestendigd voor de periode van maart 2021 tot maart 2025.

 

afgevaardigde

Dirk Mauroo

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

afgevaardigde

Sofie De Beul

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

afgevaardigde

Maaike Gerlo

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

afgevaardigde

Leslie Kashala

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.