Pedagogisch project

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Pedagogisch project

Met de opvoeding en het onderwijs binnen het officieel gesubsidieerd onderwijs wil onze school aandacht hebben voor de volgende fundamentele uitgangspunten ten aanzien van mens en maatschappij.

 

 • Openheid en verscheidenheid

  De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst,sekse of nationaliteit.

   

 • Democratisch

  De school is het product van de fundamentele democratische overtuiging, dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast elkaar kunnen bestaan.

   

 • Socialisatie

  De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische en pluralistische samenleving.

   

 • Emancipatie

  De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.

   

 • Totale persoon

  De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.

   

 • Gelijke kansen

  De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke positie om te buigen.

   

 • Medemens

  De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbare goed is van elkeen.

   

 • Europees

  De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

   

 • Mensenrechten

  De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind.

 

Schooleigen Pedagogisch Project

 

  

 

 

De kern is onze school met naam en missie. De buitencirkel, gevormd door schakels, stelt onze maatschappij voor. Vanuit de kern (= onze school) vertrekken er schakels die verbonden zijn met alle pijlers. Die schakels stellen onze leerlingen voor. We willen van onze leerlingen echte schakels maken, zodat ze in de toekomst mee kunnen schakelen in de buitencirkel (= maatschappij).

 

De school wil kwalitatief onderwijs en opvoeding realiseren door middel van deze 9 fundamentele uitgangspunten, zodat onze leerlingen probleemloos kunnen aansluiten in onze maatschappij.

 

Op SBS De Schakel krijgt elke schakel onderwijs, rekening houdend met onze 9 uitgangspunten en wettelijk bepaalde ontwikkelingsdoelen en eindtermen, zodat de schakel in de toekomst een echte schakel van de maatschappij wordt.

 

Iedereen (blank of zwart, groot of klein, dik of dun, rijk of arm…) staat achter het pedagogisch project en samen ondersteunen we onze school en de maatschappij!

 

"Word jij ook een SCHAKEL?"