Schoolraad

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Schoolraad

Schoolraad SBS De Schakel 2021-2025 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Samenstelling schoolraad:

 

Voorzitter: Dirk Mauroo

Secretaris: Eline Liekens

Vertegenwoordigers personeel: Sofie Fierlafijn (kleuters)

                                                       Laura De Waele (kleuters)

                                                       Kimberly Baetens (lager)

                                                       Eline Liekens (lager)

                                                       Bjorn Verheyden (directeur)

Vertegenwoordigers ouders: Dirk Mauroo

                                                  Sofie De Beul

                                                  Maaike Gerlo

                                                  Leslie Kashala

Vertegenwoordigers inrichtende macht: Liesbeth Gosselin (beleidsmedewerker onderwijs)

                                                                     Nele Cleemput (schepen van onderwijs)

 

Huishoudelijk reglement schoolraad SBS De Schakel 2021-2025

 

HOOFDSTUK 1

 

SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD

 

Artikel 1

In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen:

-          de ouders;

-          het personeel;

-          de lokale gemeenschap;

Bij de vernieuwing van de schoolraad bedraagt het aantal mandaten 2 per geleding per vestigingsplaats.

 

Artikel 2

De geleding ouders en personeel wordt rechtstreeks aangeduid vanuit de ouderraad en pedagogische raad.
OF
De geleding ouders en personeel wordt aangeduid via een verkiezingsprocedure conform het door het schoolbestuur uitgevaardigde verkiezingsreglement.
De geleding van de lokale gemeenschap wordt aangeduid door coöptatie.

 

Artikel 3

De vergaderingen van de schoolraad worden bijgewoond door het schoolbestuur of zijn gemandateerde.
Indien de schoolraad een advies uit eigen beweging uitbrengt, dan kan ze ervoor opteren om te vergaderen zonder het schoolbestuur of zijn gemandateerde.

 

Artikel 4

Op vraag van ervaringsdeskundigen en/of experten van maatschappelijk kwetsbare groepen ,of op vraag van één/meerdere van de leden van de schoolraad  zelf, zal de schoolraad ervaringsdeskundigen en/of experten van maatschappelijk kwetsbare groepen betrekken bij haar werkzaamheden.

 

HOOFDSTUK 2

 

VOORWAARDEN TOT LIDMAATSCHAP EN ONVERENIGBAARHEDEN

 

Artikel 5

 

ALGEMEEN

 

Algemene voorwaarden tot lidmaatschap zijn:

-          het pedagogisch project en het schoolreglement formeel onderschrijven;

-          slechts één geleding vertegenwoordigen;

-          geen lid zijn van een schoolbestuur, schoolraad, of oudervereniging van een school van een ander net;

 

Artikel 6

 

OUDERS

 

Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging ouders:

-          ouder (voogd, pleegvoogd) zijn van minstens één regelmatig ingeschreven leerling;

-          aangeduid door de ouderraad 

OF

-          verkozen zijn ( cfr. verkiezingsreglement)

-          geen lid zijn van het schoolbestuur van de onderwijsinstelling;

-          geen personeelslid zijn van de onderwijsinstelling.

 

PERSONEEL

 

Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging personeel:

-          gesubsidieerd personeelslid zijn van de onderwijsinstelling;

-          aangeduid door de pedagogische raad

OF

-          verkozen zijn (cfr. verkiezingsreglement)

 

LOKALE GEMEENSCHAP

 

Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging lokale gemeenschap:

voorgedragen worden door een lid van de schoolraad ten individuele titel of namens een organisatie of vereniging ;

-          bij consensus door de andere leden van schoolraad worden verkozen;

-          meerderjarig zijn;

-         geen lid zijn van het schoolbestuur van de onderwijsinstelling ,van de geleding ouders of van de geleding personeel.

 

HOOFDSTUK 3

 

DUUR VAN HET MANDAAT

 

Artikel 7

 

De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, de leerlingen en de lokale gemeenschap is beperkt tot maximaal vier jaar of de resterende duur van het mandaat, en is hernieuwbaar.

 

Artikel 8

 

Aan het mandaat in de schoolraad komt een einde wanneer het lid:

-          niet opnieuw wordt aangeduid vanuit de geleding

OF

-          niet opnieuw wordt verkozen;

-          niet langer ouder, voogd of pleegvoogd is van een regelmatig ingeschreven leerling;

-          geen gesubsidieerd personeelslid meer is van de onderwijsinstelling;

-          ontslag neemt;

-          het pedagogisch project van de onderwijsinstelling niet langer onderschrijft;

-          in een toestand van onverenigbaarheid komt zoals bepaald in de artikelen 5 en 6.

 

HOOFDSTUK 4

 

PROCEDURE VAN PLAATSVERVANGING BINNEN HET MANDAAT

 

Artikel 9

 

Ingeval er vroegtijdig een einde komt aan het mandaat van een ouder of van een personeelslid dan  wordt volgende procedure gehanteerd:

 

als de onderliggende raden hun afgevaardigden aanduiden, dan kan een nieuw lid worden aangeduid
of
als de leden via verkiezingen werden aangeduid dan:

 

           Wordt de eerstvolgende niet als effectief lid verkozen kandidaat met het grootste aantal stemmen het nieuw effectief lid

 

           Kunnen er, bij gebrek aan verkozen plaatsvervangers  tussentijdse verkiezingen worden georganiseerd , conform de verkiezingsreglementen.

 

 

Artikel 10

 

Indien een mandaat vrijkomt in de geleding van de lokale gemeenschap, dan wordt een nieuwe kandidaat gecoöpteerd volgens de gebruikelijke procedure van coöptatie.

 

HOOFDSTUK 5

 

COOPTATIE VERTEGENWOORDIGING UIT LOKALE GEMEENSCHAP

 

Artikel 11

Vertegenwoordigers worden onverwijld bij consensus gecoöpteerd door de nieuw samengestelde schoolraad

  • Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school: leden van socio-economische of -culturele verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak van bv. onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de school.
  • De participatie van deze leden bevordert de maatschappelijke inbedding van de school en helpt bij het uitbouwen van samenwerkingsverbanden op tal van domeinen, zoals de afstemming en voorbereiding op het beroepsleven, het gebruik van sportinfrastructuur, het gebruik van de schoolgebouwen voor buitenschoolse kinderopvang.

 

Artikel 12

 

  • Elk lid kan ten individuele titel of namens een organisatie/vereniging kandidaten voordragen gelijk aan het aantal beschikbare mandaten per geleding.
  • De voordracht gebeurt schriftelijk aan de voorzitter ten laatste tien werkdagen voor de samenkomst van de schoolraad.

 

HOOFDSTUK 6

 

PRAKTISCHE WERKING VAN DE SCHOOLRAAD

 

Artikel 13

 

DE VOORZITTER

 

De schoolraad duidt de voorzitter van de raad aan.

De directeur noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter worden aangeduid.

De voorzitter wordt aangeduid bij consensus of, indien geen consensus kan worden bereikt, bij gewone meerderheid.

 

Redenen voor beëindigen van het voorzitterschap

 

  • lid worden van een schoolraad, schoolbestuur of ouderwerking van een ander net;
  • vrijwillig ontslag als voorzitter
  • is de voorzitter effectief lid van de schoolraad dan zijn de artikelen 8 en 9 ook van toepassing

Bij onvoorziene afwezigheid van de voorzitter op een bijeenkomst van de schoolraad, duidt de raad een voorzitter aan onder de aanwezige leden.

 

Specifieke taken van de voorzitter:

-          De voorzitter nodigt de leden schriftelijk uit.

-          De voorzitter stelt de overlegagenda op.

-          De voorzitter leidt het overleg  en handhaaft de orde in de vergadering.

-          De voorzitter opent en sluit de vergadering.

-          De voorzitter staat (in samenwerking met de secretaris) in voor het opzoeken en verzamelen van de nodige documenten ter voorbereiding van de respectievelijke agendapunten.

-          De voorzitter richt de vraag om informatie aan het schoolbestuur.

-          De voorzitter meldt de adviezen op eigen initiatief en standpunten via het secretariaat van de schoolraad aan het schoolbestuur.

 

Artikel 14

 

SECRETARIAAT

 

De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de werking van de schoolraad.

De secretaris wordt binnen of buiten de raad aangeduid bij wijze van consensus of bij gewone meerderheid. Bij afwezigheid wordt een plaatsvervanger aangeduid door de leden van de schoolraad.

 

Specifieke taken van de secretaris:

 -          De secretaris stelt de notulen van de vergadering op en maakt het verslag binnen de tien werkdagen over aan de leden van de schoolraad. Het verslag wordt in de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

 -          De secretaris staat in voor de praktische verwerking van alle briefwisseling bestemd voor de schoolraad. De briefwisseling uitgaande van de schoolraad wordt altijd ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 -          De secretaris beheert het archief van de schoolraad.

 

Artikel 15

 

INFRASTRUCTURELE ONDERSTEUNING

De schoolraad kan voor infrastructurele en administratieve ondersteuning een beroep doen op het schoolbestuur.

Op verzoek van de schoolraad voorziet de inrichtende macht tevens in de nodige administratieve ondersteuning.

 

ALGEMENE WERKAFSPRAKEN

 

ARTIKEL 16

§ 1 Wijze van bijeenroeping

 

      De schoolraad wordt door de voorzitter bijeengeroepen bij wijze van schriftelijke uitnodiging met
      vermelding van plaats, datum, tijdstip en de agendapunten. Eventuele informatieve documenten
      worden als bijlage meegestuurd. De uitnodiging wordt ten laatste tien werkdagen voor de
      bijeenkomst overgemaakt aan de leden, uitgezonderd bij hoogdringendheid.

 

§ 2 Het gebruikelijke tijdstip en de plaats van samenkomst wordt na overleg binnen de raad
       vastgelegd. Er wordt niet vergaderd tijdens de lesuren.

 

§ 3  Op schriftelijk verzoek van ten minstetwee van de geledingen, roept de voorzitter de schoolraad
        bijeen, uiterlijk tien werkdagen na het verzoek.

 

§ 4 De agenda voor overleg

 

      De voorzitter bepaalt de agendapunten. De ledenkunnen tot ten laatste vijf werkdagen voor de
      vergadering schriftelijk een punt aan de overlegagenda toevoegen.

     De uitnodiging en de overlegagenda worden overgemaakt aan:

 -       de leden van de schoolraad;

 -       het schoolbestuur of zijn afgevaardigde;

 -       de directeur.

 

§ 5 Standpuntbepaling

 

       De schoolraad kan slechts rechtsgeldig overleggen als de gewone meerderheid van de leden
       aanwezig is.

      Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt, wordt een datum vastgelegd voor een 

       nieuwe vergadering, minstens één week later. De volgende vergadering beslist ongeacht het
       aantal aanwezigen.

 

       Het overleg leidt tot een verslag waarin alle standpunten worden opgenomen.

 

       Wanneer een overleg niet plaatsvindt binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen, die
       ingaat de dag nadat een geplande beslissing voor overleg wordt voorgelegd, wordt het overleg
       geacht te hebben plaatsgevonden.

 

§ 6  Mededeling van de verslagen van de schoolraad

 

       Het goedgekeurde verslag, met daarin de standpunten van de schoolraad, wordt binnen de vijf
       werkdagen volgend op de vergadering schriftelijk meegedeeld aan:

 -       de leden van de schoolraad;

 -       het schoolbestuur;

 -       de directeur;

 

BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES

 

Artikel 17

 

De schoolraad heeft:

 

  1. OVERLEGBEVOEGDHEID

 

Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor, als dat betrekking heeft op :

 1° de bepaling van het profiel van de directeur;

 2° het studieaanbod;

 3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;

 4° de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden 

     vervoer;

 5° de vaststelling van het nascholingsbeleid;

 6° het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;

 7° het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen :

      a) het schoolreglement; 

      b) het schoolwerkplan in het basisonderwijs;
      c) het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het  
          centrum voor leerlingenbegeleiding;

 8° de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, § 1, 1°, a) en  

       c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten    
       voor werken, leveringen en diensten;

  9° de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;

 10° het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met 

      inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige
      schoolmaaltijden;

 11° het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de 

       resultaten van een schooldoorlichting;

 

Artikel 18

 

Facultatief advies

 De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden opgesomd in artikel 17. Het schoolbestuur geeft na ontvangst van dit advies binnen de 30 kalenderdagen een met redenen omkleed antwoord.

 

Artikel 19

 

De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van de bevoegdheden van de schoolraad een algemeen informatierecht.

Het schoolbestuur bezorgt daartoe aan de leden van de schoolraad, samen met de vergaderagenda, alle relevante documenten. Indien tijdens of na een overleg vastgesteld wordt dat er cruciale informatie ontbrak, dan wordt de desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort.

 

Artikel 20

 

De door de schoolraad uitgeoefende overleg/adviesrechten hebben geen betrekking op de arbeidsvoorwaarden waarover het ABOC zich uitspreekt.

 

Artikel 21

 

De schoolraad is niet bevoegd om individuele personeelsdossiers te behandelen.

 

Artikel 22

 

COMMUNICATIE EN INFORMATIEPLICHT

De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, ouders en leerlingen een communicatie- en informatieplicht over hun activiteiten en standpunten en over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.

Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen.

 

Artikel 23

 

KLACHTEN

Klachten inzake de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de besluitvormingsprocedures  van de schoolraad ,kunnen door de schoolraad, zijn geledingen en iedere belanghebbende ingediend worden bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

 

Artikel 24

 

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn in dit huishoudelijk reglement beslist de voorzitter na overleg met de schoolraad.